CC Akademi

Yönetici İş Okulu

Harvard Business School Öğretim Üyesi Prof.Dr.Özgül GÖK tarafından HBS Metodu ile hazırlanan YÖNETİM EĞİTİM SERİSİ ve STRATEJİ EĞİTİM SERİSİ ile sınırlı sayıda profesyonel yönetici ve yönetici adayına yetkin ve etkin yönetici olmanın sırlarını aktarıyoruz. Program şirketleri sürekli ve sürdürülebilir kılacak yöneticilerin yeteneklerini geliştirmelerini ve beceriler edinmelerini hedeflemektedir.

İyi yönetici olarak doğulmaz, yaşam koşulları içerisinde yetenek sahibi olanlar iyi yönetici olurlar. İyi yönetici olmada çalışma hayatında yaşananlar ile edinilen iş deneyimi en güçlü öğreticidir.

Statü ve yöneticilik becerilerinin gelişmesi kişinin karşılaştığı olaylar ve muhatapların davranışlarını analiz etme becerisine bağlıdır. Teorik bilgilerle yaşananları bağdaştıran oyunlarıyla Atölye Tiyatrosu görsel anlatımla algılama ve analiz becerisini geliştirir.

Bir yöneticinin farkındalık düzeyi profesyonel yaşamda farkının fark edilmesinin ön koşuludur. Farkındalık ve farklılığın çevredekilere fark ettirilmesine yönelik imaj çalışmaları programın önemli bir parçasıdır.

Yönetim Eğitimi Serisi temel ve ileri düzey eğitimlerimiz:

 • FİNANSAL YÖNETİM (İleri Düzey - 3 gün/18 saat)

Finansal Yönetim, belirlenen şirket hedeflerine ulaşılabilmesi için mali durumun yönetilmesidir. Eğitimin amacı, temel finansal tablolar ve finansman bilgi sistemini oluşturan faktörler hakkında gereken bilgileri, pratik uygulamalar ile katılımcılara aktarmaktır. Yönetimin işlevlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, finansal koordinasyonun sağlanması ile mümkündür. Ekonomik koordinasyon ise finansal tablo ve raporların amaca uygun düzenlenmesi, bu konuda anlayış birliğinin sağlanması ile gerçekleşir. 

 • İNOVASYON YÖNETİMİ (Temel - 1 gün/6 saat)

İnovasyon, şirkette özel inovasyon kültürü oluşturulmasını ve ciddi çaba harcamayı gerektirir. İnovasyon Yönetimi eğitiminde, katılımcılar inovasyonla profesyonel anlamda tanışıp şirketin inovatif yürüyüşünde nasıl destek olacaklarını öğrenirler. Dünyada kullanılan 16 yaratıcı inovasyon tekniğinin paylaşıldığı “İnovasyon Yönetimi” eğitiminde, inovasyonun etkili kullanılmasının şirkete sağlayacağı avantajlar, örnek olaylar ve atölye çalışmasıyla destekli olarak anlatılmaktadır. Katılımcılar küçük çalışma grupları ve drama yöntemiyle senaryo bazlı çalışmalarla inovasyon kültürü edinirler.

 • KRİZLER VE KRİZ YÖNETİM SİSTEMİ (İleri Düzey - 2 gün/12 saat)

Kimi zaman gelişini sinyal veren fakat hızlı, organize ve etkili bir şekilde yönetilemediklerinde beklenmedik anlarda da ortaya çıkabilen krizler işletmelerin çöküşüne neden olabilmektedir. Genellikle, kriz yaşamış ve bu çöküşü yaşamış işletmeler bu olumsuzlukların öncesinde “bize bir şey olmaz” yaklaşımıyla hareket etmişlerdir, krizlerde kazananlar ise “ya benim başıma gelirse” diyenler ve hazırlıklarını yapanlar olmuştur. Eğitim içerisinde işletmenizde Kriz ve Kriz Yönetimi kavramı hakkında farkındalık yaratmak ve olası ya da beklenmedik etkileri azaltmak adına atılacak adımları, başarılı bir kriz yönetim sistemi kurmanın ve çalıştırmanın temelleri üzerinde durulmaktadır.

 • SWOT ANALİZİ (Temel - 1 gün/6 saat)

Yaygın adıyla SWOT, ya da Türkçe söylenişiyle GZFT, Analizi kişi veya kurumun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri belirleyip geleceğini planlamada, mevcut durumda veya gelecekteki olası sorunlarını çözmede önemli bir araçtır. Uluslararası standartlarda hazırlanmış bu eğitimde girişimci, yatırımcı, iş sahibi, yönetici, kariyerinde başarılı olmak isteyenlerin gereksinim duydukları kolaylaştırıcı yollar, teknikler, bilgiler ve kullanımlar anlatılır.

 • ŞİRKET FİNANSAL PERFORMANSINI GELİŞTİRME (İleri Düzey- 2 gün/12 saat) (Temel - 1 gün/6 saat)

Rekabetin giderek arttığı, kar marjlarının daraldığı günümüz iş hayatında kararlarımızın finansal boyutunu anlamamız ve dikkate almamız daha da önemlidir. Başarılı şirket ve yöneticilerin başarılarındaki en önemli payın finansal analiz ve planlama bilgi ve becerisinin olduğunu son zamanlarda çok açık gözlemliyoruz. Bu eğitimin amacı katılımcılara finansal performans geliştirme ile ilgili güncel bilgiler verirken, gerçek iş hayatından deneyim paylaşımları, örnek uygulamalar ve olay analizleri ile bu bilgilerin katılımcıların zihninde pekişmesini sağlamak ve kuruluşların rekabet gücünün artırılmasıdır.

 • ŞİRKETLERDE ETKİLİ FİNANSAL YÖNETİM (İleri Düzey - 2 gün/12 saat)

Günümüz şirketlerinde finansal aktiviteler verimliliği, karı, başarısızlığı hatta iflası getirebilmektedir. Bu eğitim şirketlere finansal açıdan katma değer sağlama amacıyla, ülkemizde ve Dünyada örneği olmayan içeriğe sahip tasarlanmıştır. İçeriğinde; Şirketlerde etkili finansal yönetim teknikleri; Şirketlerde finansal performans ölçümü; Finansal verimlilik sağlama ve şirketin finansal açıdan etkili yönetimine ilişkin tüm önemli faktörler yer alır.

 • YÖNETİM VE YÖNETİŞİM (Temel - 1 gün/6 saat)

Yönetim başkalarının aracılığı ile sonuca varmaktır. Diğer bir anlatımla yönetim, emrinde çalışanları çalıştırabilme yani onlara iş yaptırabilme sanatıdır. Yönetişim yöneticinin karar verirken emrinde çalışanların görüş ve önerilerini dikkate alması yani onları karar alma mekanizmasına dahil etmesidir. Karar verme sürecinde çalışanların görüş ve önerilerini dikkate almak suretiyle onlara çorbada tuzu olduğu, diğer bir anlatımla adam yerine konulduğuna inancı verilerek motivasyonları ve buna bağlı olarak şirkete bağlılıkları, örgütsel etkinlik ve verimliliklerini arttırmak hedeflenir. Eğitimde katılımcılara; Yönetim ve Yönetişim kavramları, güncel ve geleneksel yönetim sistemleri, katılımlı yönetim, iletişime dayalı (katılımlı) yönetim - YÖNETİŞİM, sağlıklı yönetişim, stratejik yönetim ve karar alma süreçleri, yönetim kurullarında sorumlu yaklaşım, entegre düşünce ve sürdürülebilir değer yaratma, yönetişim kalitesinin ölçülmesi - DSICS, konularında bilgiler, metotları aktarılır.

Stratejik Yönetim Eğitimleri Serisi temel ve ileri düzey eğitimlerimiz:

 • KURUMSAL DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ (İleri Düzey - 3 gün/18 saat)

Dönüşüm sürecini hızlandırarak maliyet kalemlerini azaltılması ve sürdürülebilir kârlılık sağlanmasının hedeflendiği eğitim kapsamında dijital dönüşüm yolculuğunun başarıya ulaşması için nasıl tasarlanması gerektiği, farklı sektörlerden örnekler, başarılı bir dönüşüm programı için kurumların ihtiyaç duyacağı yetkinlikler, dikkat edilmesi gereken noktalar, karşılaşılan güçlükler ve izlenmesi gereken metodoloji katılımcılarla uygulamalı olarak paylaşılır.

 • STRATEJİK DÜŞÜNME (Temel - 1 gün/6 saat)

Eğitimde katılımcılara; Strateji, taktik ve stratejinin unsurları, Stratejik düşünme süreci, Özel sektör, kamu kurumları ve kişisel yaşamda uygulama şekilleri, Kurumsal-kişisel vizyon ve misyon, Problem, çözüm ve karar kavramları, Problem çözme teknikleri ve uygulamaları, Karar alma ve zamanlama teknikleri ile uygulamaları güncel ve tarihi olay analizleri ile verilir.

 • STRATEJİK DÜŞÜNME VE PLANLAMA (Temel - 1 gün/6 saat)

Yöneticiler, şirketlerin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik; mevcut durumunu incelemesi, bilgi toplaması, analiz etmesi, yol ve yöntem belirleyerek bunları uygulama ve değerlendirme süreçlerinin bir bütünü olan stratejik planlama konusunda da başarılı, yeni stratejiler üretebilecek kapasiteye sahip olmalıdırlar. Eğitimde; Şirket içinde stratejik düşüncenin öne çıkmasına engel olan şartların ortadan kaldırılması, Şirketlerde ve kurumlarda stratejik planlama ve stratejik yönetimin faydalarının ortaya koyulması, Stratejik planlamanın aşamaları ve yapılması gereken analizleri tanımlanması, Strateji uygulama araçlarının etkin kullanımına ve şirket stratejilerinin oluşturulmasına destek sağlanması anlatılır.

 • STRATEJİK DÜŞÜNME VE STRATEJİK KARAR ALMA (İleri Düzey - 2 gün/12 saat)

Eğitim, stratejik düşünme tarzının nihaî hedefi olan geleceği öngörebilme yeteneğinin, katılımcılar tarafından geliştirilebilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Etkili yönetici ve liderlerin en önemli niteliklerden biri, stratejik düşünme ve karar alma becerileridir. Bu eğitimde katılımcıların “stratejik düşünme ve karar alma” konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme yönünde hedeflerimiz; Kurumsal yönetimle ilgili strateji, hedef, stratejik planlama alanlarında kavramları paylaşmak; İç ve dış faktörler, rekabet, sosyal ve ekonomik gelişmeler gibi unsurları dikkate alarak strateji geliştirme yöntemlerini aktarmak; Yaratıcı düşünme ve karar alma süreçlerini ve bu konudaki yöntem ve teknikleri paylaşmak; Örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki yöntemlerin tanınması ve uygulanmasını sağlamak; Yapılacak uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak; Katılımcıların eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları paylaşmaktır.

 • STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (Temel - 1 gün/6 saat)

İnsan kaynakları yönetimine bütünsel ve stratejik yaklaşımlar, sürekli gelişim ve sürdürülebilirlik açısından şirketler için büyük önem taşır. Bu eğitim insan kaynakları yönetimine stratejik bağlamda yaklaşımın ilkelerini ve organizasyonel strateji konusunu örnek olaylarla ortaya koyar. Katılımcılar eğitimden kuramlar, vaka analizleri, uygulamalı grup çalışmaları, tartışma ve bazı testler uygulanarak gerçekleştirilecek eğitimden katılımcılar, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde ilkesel yaklaşımlar; Stratejik unsurlar, uygulamalar ve temel bileşenleri; Kadrolaşma ve planlaması; İnsan Kaynakları ve Organizasyon Stratejisinin uyumlanması ve etkin stratejik uygulamalar hakkında bilgi edinirler.

 • STRATEJİK PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ 

  (İleri Düzey- 2 gün/12 saat) (Temel - 1 gün/6 saat)

Pazarlama ve marka yönetimi süreçleri, birbirinden ayrılamaz bir bütün olmakla birlikte, pazar dinamikleri, tüketici tercihleri ve teknolojinin getirdiği değişimler göz önünde bulundurularak stratejik bir bakış açısı ile irdelenmeye ve şekillendirilmeye ihtiyaç duyulur. Eğitim; pazarlama süreçlerini ve markaların dünyasını çevreleyen değişkenleri bütünsel bir yaklaşım çerçevesinde ele alarak, pazarlama, reklam, marka yönetimi ve satış alanında kariyerine yatırım yapmak isteyenlere ve ya ileride kendi markasını yaratmak isteyen girişimcilere markalaşma, doğru hedef kitle ile etkileşim sağlama ve sürdürülebilir marka performansı yaratmada izlenmesi gereken süreçleri teorik, güncel ve uygulama örnekleri ile bir arada sunar.

 • STRATEJİK PLANLAMA 

  (İleri Düzey- 3 gün/18 saat) (Temel - 2 gün/12 saat)

Strateji gelecekle ilgilidir. Pek çok işletme, geleceğe yönelik hedefler yerine bugünün hedefleriyle uğraşmaktadır. Stratejik planlama, sıradan bir uzun vadeli plan değildir. Ulaşılmak istenilen, sonuca giden yolda rakiplere üstünlük sağlayacak, aynı anda birkaç fonksiyonu birlikte değerlendirebilecek, uzun vadede yapılan planların izlenmesine, kontrol edilmesine olanak sağlayacak bir yönetim aracıdır. Bu eğitimde katılımcılara aktif uygulamalarla kurumun mevcut durumunu analiz etmeleri, işletmenin geleceğini yönetimle birlikte planlama ve planı sahiplenmelerinin yararları anlatılır.

 • STRATEJİK YÖNETİM 

  (İleri Düzey- 2 gün/12 saat) (Temel - 1 gün/6 saat)

Geleceği bilmek olası değildir. Ancak olasılıkları bugünden öngörmek, bu öngörülere hazırlıklı olmak ve proaktif yaklaşmak mümkündür. Bu eğitim rekabetin sürekli olarak arttığı dünyamızda katılımcıların iş ve özel yaşamlarında uygulayabilecekleri fırsatları görmelerini, büyük, derin ve uzun vadeli düşünmeyi sağlayacak bir bakış açısı için gerek duyacakları beceri ve araçları kazandırmayı amaçlar. Katılımcılar eğitimden; Stratejik bakış açısı kazanabilme; Büyük resmi görebilme; Uzun vadeli ve derin düşünebilme; Rekabetçi ortamda kazandıracak senaryoları geliştirebilme; Sürdürülebilir organizasyonlarda değişime öncülük etme; Liderlik yaklaşımlarını geliştirme; Vizyon oluşturma ve gerçeğe dönüştürebilme becerileri kazanırlar. 


Detay bilgi için lütfen iletişime geçiniz.