Danışmanlık

Aile Şirketleri Danışmanlığı

Ülkemizdeki işletmelerin büyük çoğunluğunu oluşturan aile şirketleri, kendilerine özgü yapısı, sosyal ve psikolojik boyutları, gelişme potansiyelleri ve temel problemleri dikkate alındığında, klasik bir danışmanlık yaklaşımının çok ötesinde özel önem, titizlik, uzmanlık ve deneyim gerektiren bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Aile işletmelerinin sürdürülebilirliklerini sağlayabilmek için ihtiyaç duydukları yapısal düzenlemelerin hassasiyetle uygulanması gerekmektedir. Aksi halde sonuçları itibariyle yıkım olarak tanımlanabilecek problemler ortaya çıkabilir. Aile işletmesinin kendine has yapısal ve kültürel özellikleri doğru bir şekilde yönetilmelidir. İşletmeler gerek yerel, gerekse küresel pazarlarda yaşamlarını sürdürebilmek için çok fazla çaba harcamak zorundadır.

Günümüzde başarılı olmak isteyen işletmeler;

• Esnek,
• Yenilikçi,
• Kendini yerel pazarla sınırlamayan,
• Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem veren,
• Ekip çalışmasını destekleyen,
• Sağlıklı büyümeyi amaçlayan,
• Kaynaklarını etkin kullanan,
• Müşteri odaklı işletmeler olmak zorundadırlar.

Bütün bu kavramları Şirketler, kendilerini yeni koşullara uydurarak değişmelidirler. Değişimin gerçekleşmesi 2000’li yıllarda işletmeler için zorunludur. Büyümek, güçlenmek, sürekliliğini sağlamak isteyen işletmeler değişimi yönetmeye mecburdur.

Bu süreci yönetmeyen ya da yönetemeyen işletmeler, bir süre sonra rekabetgüçlerini kaybedecek ve belki de piyasadan çekilmek zorunda kalacaklardır. Kurumsallaşma çalışmaları bu değişimin en önemli kavramlarından biridir. Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı, işletmenin büyüme sürecinde belirli bir aşamaya gelmesiyle belirginleşir.

Bu aşamada işletme sahibi yönetimde kişi olarak yetersiz kalmakta, dolayısıyla profesyonel yönetici istihdamı zorunlu hale gelmektedir. Üst yönetimde uzmanlaşmaya gitme gereği, üst yönetimle personel arasındaki kişisel ilişkilerin yerini örgüt kurallarının almaya başlaması gibi kendisi göstermeye başlar.

Şirket sahibi için kurumsallaşma kararının verilmesi güç, fakat yaratılan eserin sürekliliğinin sağlanması açısından gereklidir. Zamanında kurumsallaşma kararını verirken duyulan burukluğun ödülü, uzun vadede, eserinin gittikçe büyüyerek süreklilik kazanmasıdır.

Kurumsallaşmayla birlikte sürekli olmayı başaran aile şirketi evresinde aile bireyleri aile dinamiklerinden ziyade, iş dinamiklerine odaklanırlar. Bir başka deyişle, aile bireyleri şirket hedeflerini aile hedeflerinden öncelikli olarak algılarlar. Dolayısıyla, şirketin danışman ekipten beklentisi iş ve aile değerlerinin birbirinden ayrılarak örgüt yapısının kişilerden bağımsız hale dönüşümünün sağlanmasıdır.

Aile şirketlerinin sürdürülebilirliklerinin sağlanması için sadece şirketin kurumsallaşması yeterli değildir, aile ilişkilerinin de kurumsallaşması gerekmektedir. Aile Anayasası, aile ve işin birbirleriyle nasıl etkileşim içerisinde olacağını düzenleyen politikaların bütünüdür. Aile Anayasası; işletmenin gelişiminin ve sürekliliğinin sağlanmasını, işletmede “Aile Sahipliği”nin sürdürülmesini ve aile gücünün desteklenmesini hedeflemektedir.

Aile Anayasasının hazırlanması, aile içi önemli sorunların çıkmasını engellemeye ve çıktığında ne şekilde çözümleneceğine ilişkin yöntemlerin baştan belirlenmesine yardımcı olarak aile şirketlerinin uzun süreli yaşamasını sağlamaktadır.

Bu kapsamda müşterilerimize, ailenin misyonu, felsefesi ve değer yargıları doğrultusunda aile ile işin birbirleriyle nasıl etkileşim içerisinde olacağını düzenleyen politikaların bütünü olan Aile Anayasasının oluşturulması hizmetini sunmaktayız.

Sunduğumuz hizmet kapsamında, aile üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirilmekte, aile bireylerinin beklentileri ve istekleri değerlendirilerek Aile Anayasası tanımlanmaktadır.

Aile Anayasası; aile konseyi, aile değerleri, hissedarlık yapısı, yönetim kurulu yapılanması, aile üyelerinin şirket içinde görevlendirilmesi kriterleri, hissedarlık, emeklilik, şirket içinde görev almayan aile üyeleri, kar payı ve dağıtımı, anlaşmazlıkların çözümü ve anayasaya aykırı davranışların yaptırımları konu başlıklarını içermektedir.

Ardıl planlaması, şirket yönetiminin gelecek nesillere devrinin planlanması hizmetidir. Şirketin geleceği ve sürdürülebilirliği için stratejiler geliştirmek ve plan yapmak kritik önem taşımaktadır.

Şirket yönetiminin gelecek nesillere aktarımını sağlayacak ve şirkete, aileye ve önemli yöneticilere etki edecek olan planı oluşturmak konusunda müşterilerimize destek vermekteyiz. Sunduğumuz hizmet kapsamında, Şirket’in özellikleri ve içinde bulunduğu aşamaya uygun şekilde liderlik ve yönetim yapısı oluşturulmakta, ardıl belirlenmekte ve devir sürecine ilişkin yol haritası oluşturulmaktadır.