Danışmanlık

Kurumsal Finansman Danışmanlığı

Kurumsal Finansman Hizmetlerimiz

 • Kilit faktörlerin tanımlanması
 • Satış işlem yapısının iyileştirilmesi
 • Risklerin azaltılması
 • Projekte edilen finansal performans varsayımlarının sorgulanması

Gerek mali yapısı güçlü olan ve pazarda yeni fırsatlar arayan işletmelere, gerekse mali sıkıntıya düşen ve nakit akışını iyileştirip risklerini minimize etmek isteyen işletmelere danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bu bağlamda Kurumsal Finansman Danışmanlık Hizmetlerimiz şu şekildedir;

1) Şirket Birleşme ve Satın alma Danışmanlığı

Son birkaç yıldır, şirket birleşme ve satın alma işlemlerinin sayısı hem Türkiye’de hem de dünyada süratle artarak şirket birleşme ve satın almalarını dünya çapında önemli bir konu haline getirmiştir. Bu gelişimin arkasında yatan en önemli etken, hem kurumsal şirketlerin hem de özel sermaye fonlarının birleşme ve satın alma işlemlerine olan ilgisinde meydana gelen kayda değer artıştır. Dünya genelinde şirket birleşmeleri ve satın alma işlemlerinin sayısı ve hacminde önemli ölçüde artış olmasına karşın, bu işlemlerin büyük çoğunluğu amacına ulaşamamıştır.

Biz, bir yatırımcı gibi düşünüp stratejik değişimi yaratacak ve tetikleyecek fırsatlar karşısındaki birincil zorlukların ötesini görebilmenizi sağlar, doğru zamanda doğru kararı vermenize yardımcı oluruz.

İstediğiniz sonuçlara ulaşmak için derin sektörel bilgi birikimimizi, üstün analitik araçlarımızı ve küresel bir bakış açısını yerel uzmanlığımızla birleştirir, karmaşık ve çok parçalı süreçlerde kolaylıkla yönünüzü bulmanıza yardımcı oluruz.

Şirket Birleşme ve Satınalma Danışmanlığı alanında hizmetlerimiz şu şekildedir;

 • Alıcı taraf inceleme hizmetlerimiz danışanlarımıza bir satın alma işleminin, anlaşma stratejisinden katma değerin gerçekleştirilmesine kadar olan tüm kritik aşamalarında destek olmaktadır.
 • Satıcı taraf inceleme hizmetlerimiz danışanlarımızın aktif portföy yönetimi ve başarılı elden çıkarmalarla hissedar değerini maksimize etmesine yardımcı olmaktadır.
 • İyileştirme Yönetimi çözümlerimiz giderek düşen performansı stabilize etmek ve hissedar değerini korumak üzere danışanlarımıza stratejik, operasyonel ve finansal fırsatlarını belirlemeleri konusunda yardımcı olmaktadır.
 • Finansal Yeniden Yapılandırma çözümlerimiz şirket performansının iyileştirilmesini ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için finansal yeniden yapılandırma ve borç refinansmanı konusundaki zorlukları başarılı bir şekilde yönetmeye odaklanmaktadır.
 • Borç Yapılandırma çözümlerimiz iflas sürecinin tasarlama ve uygulama aşamasında destek olmakta ve karmaşık finansal, yasal, düzenleyici yükümlülüklerin uzmanlıkla ele alınmasını sağlamaktadır.
 • Fonlama çözümlerimiz paydaşlarla, borç verenlerle ve diğer ilgili taraflarla etkili iletişim içinde olarak değeri artıracak şekilde, sermaye yapılandırma işlemlerini stratejik bir yaklaşımla ele almaktadır.

2) Halka Arz Danışmanlığı

Şirketler, hedefledikleri büyümeyi finanse edebilmek için çoğu zaman önemli miktarda sermayeye ihtiyaç duyar. Bu sermaye ihtiyacı şirket hisselerinin halka arz edilmesi ile karşılanabilir. Bu tarz bir işlem, mevcut hissedarlara yatırımlarının bir bölümünü satmaları için imkan sağlamaktadır.

Halka arz çalışması başlatan şirketlere, aşağıda belirtilen konularda gerek stratejik düzeyde gerekse uygulama safhalarında destek vermekteyiz:

 • Halka Arz Stratejisinin Geliştirilmesi: Halka arz amacının belirlenmesi, stratejik etkenlerin ve önemli kriterlerin belirlenmesi, şirket değeri tespit çalışmasının tamamlanması kapsamından oluşmaktadır.
 • Uygulama Planının Hazırlanması: Yönetim ilkelerinin tespiti, gerekli kararların alınması, hukuki işlemlerin tamamlanması, borsanın takibe alınması, sektör ve rakip analizlerinin yapılması, halka arz ve Pazar yapıcılık için teknik prosedürün hazırlanması kapsamından oluşmaktadır.
 • Halka Arza Uygun Yeniden Yapılanma: Şirketin "ortaklık yapısının, iştiraklerinin, organizasyon yapısının ve özellikle mali departmanlar başta olmak üzere insan kaynağı profilinin, şirket mali sistemlerinin ve "yönetim yapısının, "dahili murakabe sisteminin, şirket "yönetim prosedürlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli ön hazırlıkların yapılması kapsamından oluşmaktadır.
 • İzahnamelerin Hazırlanmasında Danışmanlık: Halka arza aracılık yapacak konsorsiyum liderinin ve konsorsiyum üyelerinin seçimi, SPKve İMKB'ye müracaat hazırlıkları, denetim faaliyetleri, halka arz öncesi başlatılacak olan reklam ve imaj faaliyetleri ile ilgili çalışmalar, konsorsiyum lideri ile "araştırma raporu" (research report) ve "prospektüs - izahname" hazırlık çalışmalarının tamamlanması kapsamından oluşmaktadır.
 • Stratejik Etkenlerin Gözden Geçirilmesi ve Karar Alınması: Halka arzın başarılı olabilmesi için, "zamanlama", "fiyatlama" ve "dağıtım politikası" gibi stratejik etkenlerin gözden geçirilmesi ve karar verilmesi kapsamından oluşmaktadır.
 • Bağımsız Denetimin Yapılıp Denetçi Raporlarının Hazırlanması: Halka arz sürecinde finansal tabloların bağımsız denetim yükümlülüğü, Geçmiş 3 yıla ait yıllık finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim ile, gerekmesi durumunda son ara dönem karşılaştırmalı finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılmasıdır.
 • Halka arz sonrası finansal tabloların bağımsız denetim yükümlülüğü: Düzenli olarak her faaliyet dönemine ait yıllık finansal tabloların bağımsız denetimi ile 6 aylık ara döneme ait karşılaştırmalı finansal tabloların sınırlı bağımsız denetiminin yapılması kapsamından oluşmaktadır.

Neden Halka Arz ?

1-Finansman Temini:

 • Düşük maliyet
 • Uzun dönemli finansman

2- Likidite Artışı

 • Cari piyasa fiyatını belirleme
 • Hisse senetlerini Kredi teminatı olarak kullanabilme

3-Kurumsallaşma

 • Şeffaflaşma sonrası otokontrol
 • SPK ve Borsa mevzuatına uyum
 • Nitelikli iş gücü çekebilme imkanına kavuşma
 • Uzun firma ömrü

4- Kredibilite Artışı

 • ·Bankalar
 • ·Müşteriler

5- Tanınırlık Artışı

 • ·Marka bilinirliliği
 • ·Stratejik ortak bulmanın kolaylaşması
 • ·Medyatik olma: bedelsiz PR imkanı

Halka Arz Yöntemleri

1- Ortak Satışı

 • Ortaklara nakit sağlanır
 • Şirkete nakit girişi olmaz
 • Gelişen İşletmeler Piyasasında (GİP) tek başına ortak satışına izin verilmemektedir.

2- Sermaye Artımı

 • Şirkete nakit girişi sağlanır.
 • Ortaklara nakit girişi olmaz.

3- Her iki yöntem birlikte.

Halka Arz Danışmanlık Süreci : Şirket İçi

 • Şirket içi çalışma grubu oluşturulması
 • Halka arza aracılık yapacak aracı kuruluş belirlenmesi
 • Esas sözleşme değişikliği ve Genel Kurul Kararı
 • Bağımsız denetim çalışmasının başlatılması

Halka Arz Danışmanlık Süreci : Şirket Dışı

 • SPK ve BIST’e başvuru
 • BIST ve SPK uzmanlarının Şirket İncelemeleri
 • Kurul kaydına alınma, İzahname ve sirküler ilanı
 • Halka arz ve satış sonuçlarının bildirilmesi
 • Borsa Yönetim Kurulu kararı ile işlem görmeye başlama

Şirketiniz Halka Arza Hazır mı?

 • Şirketin Vizyonu/Stratejileri net mi?
 • Geçmiş Faaliyet Sonuçları pozitif mi?
 • Geleceğe Yönelik İş Planları hazırlanmış mı?
 • Muhasebe/Finansal Raporlama Altyapısı Yeterli mi?
 • Kurumsal Yönetim Stratejileri uygulanıyor mu?
 • Şirketin Önemli Hukuki Problemlerin var mı?

Yatırımcı Faktörleri

 • Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün büyüme potansiyeli
 • Şirketin rekabet avantajı, sektör içinde firmanın büyüme potansiyeli
 • Geçmiş finansal performansı
 • Yönetim kadrosunun kalitesine ve gücüne ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumu
 • Uygun şirket içi kontrol sisteminin olup olmadığı


Halka Arz Fiyatı Nasıl Oluşur?

 • Borsa’da şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki diğer şirketlerinin verileri
 • Şirketin gelecek beklentileri
 • Mevcut piyasa şartları
 • Özsermaye, geçmiş ve gelecek satışlar, nakit akımları

3) Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

Danışanların yeniden yapılanma alternatiflerini değerlendirmelerine, en doğru planı uygulamalarına, kurumsal finansman faaliyetlerini geliştirmelerine ve stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla geniş kapsamlı hizmetler sunulmaktadır.

Bu süreçte Yeniden Yapılandırma Hizmetleri aşağıdaki gibidir;

 • Operasyonel ve borç yeniden yapılandırma danışmanlık hizmetleri: Performansın düştüğü ve büyümenin yavaşladığı belirsizlik ortamında, işletmelerin ve yatırımcıların tahmini getirilerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Danışanın iş planları tarafsız bir yaklaşımla değerlendirilerek; finansal, operasyonel ve stratejik yeniden yapılanma süreçlerinin yönetimi ile yatırım ve sermaye dağıtımına destek oluyoruz.
 • İşletme sermayesi yönetimi hizmetleri: Biz, uygulanabilecek etkin kredi yönetimi stratejilerine yönelik görüş sunuyor ve nakit akışı ile ticari alacak, ticari borç ve stok yönetiminin iyileştirilmesine yardımcı oluyoruz.
 • Sermaye piyasaları hizmetleri: Borç ve sermaye yapısında optimizasyon ve esneklik sağlanması ve rekabetçi finansman projeleri geliştirilmesi için danışanlarla birlikte çalışıyoruz. Bu kapsamda, seçenekleri analiz ediyor, danışana sunuyor ve görüş ve tavsiyelerde bulunuyoruz.

4) Proje Finansman Danışmanlığı

Sunduğumuz hizmetler ister kamu tarafında ister özel sektörde olsun, gerçekleştireceğiniz altyapı yatırımı ve finansmanı için ihtiyaç duyabileceğiniz birçok alanı kapsamaktadır. Altyapı yatırımlarınızın verimli, şeffaf ve ekonomik yürütülmesi için sağladığımız hizmetlerle;

 • Alınan kararların iyi planlanmış ve ekonomik olarak uygulanabilir olması;
 • Proje yapılandırması, finansman yapılandırması ve müzakereleri, satın alım stratejileri projelerinizin doğru şekilde yapılandırılması;
 • Projelerin finansmanın, tesliminin ve operasyonunun zamanında ve bütçe içerisinde gerçekleşmesi kattığımız temel değerlerdir.

Şirketinizin proje sürecinde en uygun kredi-sermaye yapısının belirlenmesinde yardımcı olmakta, ihtiyaçları göz önünde bulundurarak finansman alternatifleri sunmaktadır.

Ayrıca, projenin finansal fizibilitesini ve modellemeyi içeren detaylı raporlar hazırlamaktadır. Projenin kreditörlere tanıtılması ve kredi talebinde bulunulması, niyet mektubu, protokol ve kredi sözleşmesi aşamalarındaki destek ve koordinasyon ile sürecin sonuçlandırılması da verilen hizmetler kapsamındadır.

5) Yatırım Danışmanlığı

 • Mahalli Etüt Ve Raporlama Yatırım yapılacak arazi ve/veya tesiste mevcut durumun tespit edilmesi; yatırım tutarının belirlenebilmesi, rantabilitenin gözlemlenebilmesi; kısacası yol haritanızın çizilebilmesi amacıyla yapılan “Ön Yapılabilirlik” etüdüdür.
 • Teknoloji Seçimi İşletmede kullanılacak makine, ekipman ve yazılım seçimine yönelik bilgilendirme yapılarak ulusal ve uluslararası piyasadaki gelişmelerin, yeniliklerin farkındalığının yapılması hizmetidir.
 • Proje Uygulama Hazırlanan projenin fikir aşamasından, işletmenin açılmasına kadar geçen süre zarfında teknik destek verilerek uygulanması hizmetidir.
 • Fizibilite Raporu Hazırlama Yapılabilirlik kararının verilmesinde ve/veya finansman etüdünde kullanılmak üzere yatırımın ekonomik, teknik ve finansal açıdan değerlendirilerek karlılığının tespit edildiği raporun hazırlanması hizmetidir.
 • Yatırım Yeri Belirleme Yapılacak yatırımın konusu, kapasitesi ve uygunluk kriterlerine göre yapılmasının uygun olabileceği yerlerin bölge ve arazi bazında belirlenmesi hizmetidir.
 • Proje İzleme ve Değerlendirme Her türlü projenin gerek uygulama ve gerekse sonuçlarına yönelik izleme, değerlendirme ve raporlama hizmetidir.