Eğitim

Yöneticilik Temel Eğitimleri Serisi

YÖNETİCİLİK TEMEL EĞİTİM SERİSİ ile sınırlı sayıda profesyonel yönetici ve yönetici adayına yetkin ve etkin yönetici olmanın sırlarını aktarıyoruz. Program şirketleri sürekli ve sürdürülebilir kılacak yöneticilerin yetiştirilme ve geliştirmelerini sağlar.

İyi yönetici olarak doğulmaz, yaşam koşulları içerisinde yetenek sahibi olanlar iyi yönetici olurlar. İyi yönetici olmada çalışma hayatında yaşananlar ile edinilen iş deneyimi en güçlü öğreticidir.

Statü ve yöneticilik becerilerinin gelişmesi kişinin karşılaştığı olaylar ve muhatapların davranışlarını analiz etme becerisine bağlıdır. Teorik bilgilerle yaşananları bağdaştıran oyunlarıyla Atölye Tiyatrosu görsel anlatımla algılama ve analiz becerisini geliştirir.

Bir yöneticinin farkındalık düzeyi profesyonel yaşamda farkının fark edilmesinin ön koşuludur. Farkındalık ve farklılığın çevredekilere fark ettirilmesine yönelik imaj çalışmaları programın önemli bir parçasıdır.

Yöneticilik Temel Eğitim Serisi

  • İNOVASYON YÖNETİMİ (1 gün / 6 saat)

İnovasyon, şirkette özel inovasyon kültürü oluşturulmasını ve ciddi çaba harcamayı gerektirir. İnovasyon Yönetimi eğitiminde, katılımcılar inovasyonla profesyonel anlamda tanışıp şirketin inovatif yürüyüşünde nasıl destek olacaklarını öğrenirler. Dünyada kullanılan 16 yaratıcı inovasyon tekniğinin paylaşıldığı “İnovasyon Yönetimi” eğitiminde, inovasyonun etkili kullanılmasının şirkete sağlayacağı avantajlar, örnek olaylar ve atölye çalışmasıyla destekli olarak anlatılmaktadır. Katılımcılar küçük çalışma grupları ve drama yöntemiyle senaryo bazlı çalışmalarla inovasyon kültürü edinirler. İnovasyon müşteri ilişkilerinde inovasyon, kırma, beyin fırtınası, 16 yaratıcı inovasyon tekniği, müşteri inovasyonu, model, strateji, grup çalışmaları, gizli müşteri, inovasyon analizi, ters düşünme tekniği, değişime gerek duyulan alan değerlendirmeleri, çapraz eşleştirme metodu, ürün/hizmet inovasyonu, yaratıcılık, atölye çalışmaları yer alır.

  • STRATEJİK PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ

    (1 gün / 6 saat)

Pazarlama ve marka yönetimi süreçleri, birbirinden ayrılamaz bir bütün olmakla birlikte, pazar dinamikleri, tüketici tercihleri ve teknolojinin getirdiği değişimler göz önünde bulundurularak stratejik bir bakış açısı ile irdelenmeye ve şekillendirilmeye ihtiyaç duyulur. Eğitim; pazarlama süreçlerini ve markaların dünyasını çevreleyen değişkenleri bütünsel bir yaklaşım çerçevesinde ele alarak, pazarlama, reklam, marka yönetimi ve satış alanında kariyerine yatırım yapmak isteyenlere ve ya ileride kendi markasını yaratmak isteyen girişimcilere markalaşma, doğru hedef kitle ile etkileşim sağlama ve sürdürülebilir marka performansı yaratmada izlenmesi gereken süreçleri teorik, güncel ve uygulama örnekleri ile bir arada sunar. Başlıca konularımız pazarlama ve marka yönetimi süreçleri, pazar dinamikleri, tüketici tercihleri, stratejik pazarlamanın stratejik planlama ile uyumlandırılması, marka ve markalaşma, doğru hedef kitle seçimi, pazar ve tüketici analizleri, hedef pazar seçimi ve pazarlama planıdır.

  • STRATEJİK YÖNETİM

    (1 gün / 6 saat)

Geleceği bilmek olası değildir. Ancak olasılıkları bugünden öngörmek, bu öngörülere hazırlıklı olmak ve proaktif yaklaşmak mümkündür. Bu eğitim rekabetin sürekli olarak arttığı dünyamızda katılımcıların iş ve özel yaşamlarında uygulayabilecekleri fırsatları görmelerini, büyük, derin ve uzun vadeli düşünmeyi sağlayacak bir bakış açısı için gerek duyacakları beceri ve araçları kazandırmayı amaçlar. Katılımcılar eğitimden; Stratejik bakış açısı kazanabilme; Büyük resmi görebilme; Uzun vadeli ve derin düşünebilme; Rekabetçi ortamda kazandıracak senaryoları geliştirebilme; Sürdürülebilir organizasyonlarda değişime öncülük etme; Liderlik yaklaşımlarını geliştirme; Vizyon oluşturma ve gerçeğe dönüştürebilme becerileri kazanırlar. Strateji kavramı, stratejik düşünme, karar alma, sorumluluk bilinci, analiz, inisiyatif alma, değerlendirme, planlama, çevre analizi, yönetim analizi, PEST, SWOT, rakip analizi, hedef belirleme, müşteri,rekabet, teknoloji, yasal yükümlülükler, değer kavramı, kültür ve değişim yönetimi, aksiyon, örnek olaylarla verilir.

  • SWOT ANALİZİ (1 gün / 6 saat)

Yaygın adıyla SWOT, ya da Türkçe söylenişiyle GZFT, Analizi kişi veya kurumun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri belirleyip geleceğini planlamada, mevcut durumda veya gelecekteki olası sorunlarını çözmede önemli bir araçtır. Uluslararası standartlarda hazırlanmış bu eğitimde girişimci, yatırımcı, iş sahibi, yönetici, kariyerinde başarılı olmak isteyenlerin gereksinim duydukları kolaylaştırıcı yollar, teknikler, bilgiler ve kullanımlar anlatılır. SWOT Analizi, iç ve dış faktörler, fırsatlar, tehditler, üstünlükler, zayıflıklar, güçlü yanlar/fırsatlar stratejisi, fırsatlar/zayıflıklar stratejisi, tehditler/üstünlükler stratejisi, tehditler/zayıflıklar stratejisi, pazarlama-arge-üretim-finansman-insan kaynakları faktörleri, pazar yapısı, teknolojik faktör ele alınır.

  • YÖNETİM VE YÖNETİŞİM (1 gün / 6 saat)

Yönetim başkalarının aracılığı ile sonuca varmaktır. Diğer bir anlatımla yönetim, emrinde çalışanları çalıştırabilme yani onlara iş yaptırabilme sanatıdır. Yönetişim yöneticinin karar verirken emrinde çalışanların görüş ve önerilerini dikkate alması yani onları karar alma mekanizmasına dahil etmesidir. Karar verme sürecinde çalışanların görüş ve önerilerini dikkate almak suretiyle onlara çorbada tuzu olduğu, diğer bir anlatımla adam yerine konulduğuna inancı verilerek motivasyonları ve buna bağlı olarak şirkete bağlılıkları, örgütsel etkinlik ve verimliliklerini arttırmak hedeflenir. Eğitimde katılımcılara; Yönetim ve Yönetişim kavramları, güncel ve geleneksel yönetim sistemleri, katılımlı yönetim, iletişime dayalı (katılımlı) yönetim - YÖNETİŞİM, sağlıklı yönetişim, stratejik yönetim ve karar alma süreçleri, yönetim kurullarında sorumlu yaklaşım, entegre düşünce ve sürdürülebilir değer yaratma, yönetişim kalitesinin ölçülmesi - DSICS, konularında bilgiler, metotları aktarılır.

Detay bilgi için lütfen iletişime geçiniz.