Eğitim

Yöneticilik Temel Eğitimleri Serisi

Harvard Business School Öğretim Üyesi Prof.Dr.Özgül GÖK tarafından HBS Metodu ile hazırlanan YÖNETİCİLİK TEMEL EĞİTİM SERİSİile sınırlı sayıda profesyonel yönetici ve yönetici adayına yetkin ve etkin yönetici olmanın sırlarını aktarıyoruz. Program şirketleri sürekli ve sürdürülebilir kılacak yöneticilerin yetiştirilme ve geliştirmelerini sağlar.

İyi yönetici olarak doğulmaz, yaşam koşulları içerisinde yetenek sahibi olanlar iyi yönetici olurlar. İyi yönetici olmada çalışma hayatında yaşananlar ile edinilen iş deneyimi en güçlü öğreticidir.

Statü ve yöneticilik becerilerinin gelişmesi kişinin karşılaştığı olaylar ve muhatapların davranışlarını analiz etme becerisine bağlıdır. Teorik bilgilerle yaşananları bağdaştıran oyunlarıyla Atölye Tiyatrosu görsel anlatımla algılama ve analiz becerisini geliştirir.

Bir yöneticinin farkındalık düzeyi profesyonel yaşamda farkının fark edilmesinin ön koşuludur. Farkındalık ve farklılığın çevredekilere fark ettirilmesine yönelik imaj çalışmaları programın önemli bir parçasıdır.

Yöneticilik Temel Eğitim Serisi

 • FİNANSAL YÖNETİM (3 gün / 18 saat)

Finansal Yönetim, belirlenen şirket hedeflerine ulaşılabilmesi için mali durumun yönetilmesidir. Eğitimin amacı, temel finansal tablolar ve finansman bilgi sistemini oluşturan faktörler hakkında gereken bilgileri, pratik uygulamalar ile katılımcılara aktarmaktır. Yönetimin işlevlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, finansal koordinasyonun sağlanması ile mümkündür. Ekonomik koordinasyon ise finansal tablo ve raporların amaca uygun düzenlenmesi, bu konuda anlayış birliğinin sağlanması ile gerçekleşir. Eğitimde finansal yapı, yöneticilerin görevleri, finansal yönetim, finansal kontrol, mali kontrol sistemi, yönetim bilgi sistemi, finansal bilgi sistemi, finansal raporlar, bilanço, fon akış, kur riskleri, nakit akış, finansman giderleri, reeskont, stoklar, duran varlıklar, hazır değerler, giderler, alacak yönetimi, banka ilişkileri, ihracat finansmanı, finansal tablolar ve göstergeler irdelenir.

 • İNOVASYON YÖNETİMİ (1 gün / 6 saat)

İnovasyon, şirkette özel inovasyon kültürü oluşturulmasını ve ciddi çaba harcamayı gerektirir. İnovasyon Yönetimi eğitiminde, katılımcılar inovasyonla profesyonel anlamda tanışıp şirketin inovatif yürüyüşünde nasıl destek olacaklarını öğrenirler. Dünyada kullanılan 16 yaratıcı inovasyon tekniğinin paylaşıldığı “İnovasyon Yönetimi” eğitiminde, inovasyonun etkili kullanılmasının şirkete sağlayacağı avantajlar, örnek olaylar ve atölye çalışmasıyla destekli olarak anlatılmaktadır. Katılımcılar küçük çalışma grupları ve drama yöntemiyle senaryo bazlı çalışmalarla inovasyon kültürü edinirler. İnovasyon müşteri ilişkilerinde inovasyon, kırma, beyin fırtınası, 16 yaratıcı inovasyon tekniği, müşteri inovasyonu, model, strateji, grup çalışmaları, gizli müşteri, inovasyon analizi, ters düşünme tekniği, değişime gerek duyulan alan değerlendirmeleri, çapraz eşleştirme metodu, ürün/hizmet inovasyonu, yaratıcılık, atölye çalışmaları yer alır.

 • STRATEJİK PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ

  (1 gün / 6 saat)

Pazarlama ve marka yönetimi süreçleri, birbirinden ayrılamaz bir bütün olmakla birlikte, pazar dinamikleri, tüketici tercihleri ve teknolojinin getirdiği değişimler göz önünde bulundurularak stratejik bir bakış açısı ile irdelenmeye ve şekillendirilmeye ihtiyaç duyulur. Eğitim; pazarlama süreçlerini ve markaların dünyasını çevreleyen değişkenleri bütünsel bir yaklaşım çerçevesinde ele alarak, pazarlama, reklam, marka yönetimi ve satış alanında kariyerine yatırım yapmak isteyenlere ve ya ileride kendi markasını yaratmak isteyen girişimcilere markalaşma, doğru hedef kitle ile etkileşim sağlama ve sürdürülebilir marka performansı yaratmada izlenmesi gereken süreçleri teorik, güncel ve uygulama örnekleri ile bir arada sunar. Başlıca konularımız pazarlama ve marka yönetimi süreçleri, pazar dinamikleri, tüketici tercihleri, stratejik pazarlamanın stratejik planlama ile uyumlandırılması, marka ve markalaşma, doğru hedef kitle seçimi, pazar ve tüketici analizleri, hedef pazar seçimi ve pazarlama planıdır.

 • STRATEJİK PLANLAMA

  (2 gün / 12 saat)

Strateji gelecekle ilgilidir. Pek çok işletme, geleceğe yönelik hedefler yerine bugünün hedefleriyle uğraşmaktadır. Stratejik planlama, sıradan bir uzun vadeli plan değildir. Ulaşılmak istenilen, sonuca giden yolda rakiplere üstünlük sağlayacak, aynı anda birkaç fonksiyonu birlikte değerlendirebilecek, uzun vadede yapılan planların izlenmesine, kontrol edilmesine olanak sağlayacak bir yönetim aracıdır. Bu eğitimde katılımcılara aktif uygulamalarla kurumun mevcut durumunu analiz etmeleri, işletmenin geleceğini yönetimle birlikte planlama ve planı sahiplenmelerinin yararları anlatılır. Stratejik yönetim, stratejik düşünme, stratejik planlama süreçleri, liderlik, takım ve sonuç odaklı çalışma, planlama, organizasyon ve performans yönetimi paylaşılan konulardır.

 • STRATEJİK YÖNETİM

  (1 gün / 6 saat)

Geleceği bilmek olası değildir. Ancak olasılıkları bugünden öngörmek, bu öngörülere hazırlıklı olmak ve proaktif yaklaşmak mümkündür. Bu eğitim rekabetin sürekli olarak arttığı dünyamızda katılımcıların iş ve özel yaşamlarında uygulayabilecekleri fırsatları görmelerini, büyük, derin ve uzun vadeli düşünmeyi sağlayacak bir bakış açısı için gerek duyacakları beceri ve araçları kazandırmayı amaçlar. Katılımcılar eğitimden; Stratejik bakış açısı kazanabilme; Büyük resmi görebilme; Uzun vadeli ve derin düşünebilme; Rekabetçi ortamda kazandıracak senaryoları geliştirebilme; Sürdürülebilir organizasyonlarda değişime öncülük etme; Liderlik yaklaşımlarını geliştirme; Vizyon oluşturma ve gerçeğe dönüştürebilme becerileri kazanırlar. Strateji kavramı, stratejik düşünme, karar alma, sorumluluk bilinci, analiz, inisiyatif alma, değerlendirme, planlama, çevre analizi, yönetim analizi, PEST, SWOT, rakip analizi, hedef belirleme, müşteri,rekabet, teknoloji, yasal yükümlülükler, değer kavramı, kültür ve değişim yönetimi, aksiyon, örnek olaylarla verilir.

 • SWOT ANALİZİ (1 gün / 6 saat)

Yaygın adıyla SWOT, ya da Türkçe söylenişiyle GZFT, Analizi kişi veya kurumun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri belirleyip geleceğini planlamada, mevcut durumda veya gelecekteki olası sorunlarını çözmede önemli bir araçtır. Uluslararası standartlarda hazırlanmış bu eğitimde girişimci, yatırımcı, iş sahibi, yönetici, kariyerinde başarılı olmak isteyenlerin gereksinim duydukları kolaylaştırıcı yollar, teknikler, bilgiler ve kullanımlar anlatılır. SWOT Analizi, iç ve dış faktörler, fırsatlar, tehditler, üstünlükler, zayıflıklar, güçlü yanlar/fırsatlar stratejisi, fırsatlar/zayıflıklar stratejisi, tehditler/üstünlükler stratejisi, tehditler/zayıflıklar stratejisi, pazarlama-arge-üretim-finansman-insan kaynakları faktörleri, pazar yapısı, teknolojik faktör ele alınır.

 • ŞİRKET FİNANSAL PERFORMANSINI GELİŞTİRME (1 gün / 6 saat)

Rekabetin giderek arttığı, kar marjlarının daraldığı günümüz iş hayatında kararlarımızın finansal boyutunu anlamamız ve dikkate almamız daha da önemlidir. Başarılı şirket ve yöneticilerin başarılarındaki en önemli payın finansal analiz ve planlama bilgi ve becerisinin olduğunu son zamanlarda çok açık gözlemliyoruz. Bu eğitimin amacı katılımcılara finansal performans geliştirme ile ilgili güncel bilgiler verirken, gerçek iş hayatından deneyim paylaşımları, örnek uygulamalar ve olay analizleri ile bu bilgilerin katılımcıların zihninde pekişmesini sağlamak ve kuruluşların rekabet gücünün artırılmasıdır. Eğitimde finansal performans, kaynakları stratejik yönetimi, finansal stratejiler ve planlama, finansal veriler ve doğrulama, finansal göstergeler ve performans ölçümü, öncü/sonuç finansal göstergeler, finansal riskler ve yönetimi, bilanço-karlılık-maliyet-nakit akışı-şirket sermayesi-bütçe göstergeleri, örnek mali tabloların incelenmesi ve göstergelerinin oluşturulması anlatılır.

 • ŞİRKETLERDE ETKİLİ FİNANSAL YÖNETİM (2 gün / 12 saat)

Günümüz şirketlerinde finansal aktiviteler verimliliği, karı, başarısızlığı hatta iflası getirebilmektedir. Bu eğitim şirketlere finansal açıdan katma değer sağlama amacıyla, ülkemizde ve Dünyada örneği olmayan içeriğe sahip tasarlanmıştır. İçeriğinde; Şirketlerde etkili finansal yönetim teknikleri; Şirketlerde finansal performans ölçümü; Finansal verimlilik sağlama ve şirketin finansal açıdan etkili yönetimine ilişkin tüm önemli faktörler yer alır. Eğitim etkili finansal yönetim teknikleri, finansal performans ölçümü metotları, küresel piyasalar ve finans araçları, finansal tabloların okunması ve yorumlanması, risklerin değerlendirilmesi, finansal verimlilik, nakit akış tablosu, fonlama, fonlama maliyeti fiyat ilişkisi, krediler ve gerçek maliyet hesabı, vadeli satışların fiyata etkisi, kur zararları, müşterilerden alacakların yapılandırılması konularını kapsar.

 • YÖNETİM VE YÖNETİŞİM (1 gün / 6 saat)

Yönetim başkalarının aracılığı ile sonuca varmaktır. Diğer bir anlatımla yönetim, emrinde çalışanları çalıştırabilme yani onlara iş yaptırabilme sanatıdır. Yönetişim yöneticinin karar verirken emrinde çalışanların görüş ve önerilerini dikkate alması yani onları karar alma mekanizmasına dahil etmesidir. Karar verme sürecinde çalışanların görüş ve önerilerini dikkate almak suretiyle onlara çorbada tuzu olduğu, diğer bir anlatımla adam yerine konulduğuna inancı verilerek motivasyonları ve buna bağlı olarak şirkete bağlılıkları, örgütsel etkinlik ve verimliliklerini arttırmak hedeflenir. Eğitimde katılımcılara; Yönetim ve Yönetişim kavramları, güncel ve geleneksel yönetim sistemleri, katılımlı yönetim, iletişime dayalı (katılımlı) yönetim - YÖNETİŞİM, sağlıklı yönetişim, stratejik yönetim ve karar alma süreçleri, yönetim kurullarında sorumlu yaklaşım, entegre düşünce ve sürdürülebilir değer yaratma, yönetişim kalitesinin ölçülmesi - DSICS, konularında bilgiler, metotları aktarılır.

Detay bilgi için lütfen iletişime geçiniz.